You are here

Ensimmäiset ICOS-mittausasemat on nyt sertifioitu

Ensimmäiset seitsemän ICOS-mittausasemaa ovat nyt saaneet sertifikaatin, eli virallisen ICOS-aseman statuksen ja tuottavat standardisoituja mittausaineistoja.

Sertifikaatin saaneista asemista kaksi on Suomesta: Hyytiälän ilmakehäasema (SMEAR II) ja Siikanevan ekosysteemiasema.

Onnea kaikille sertifioiduille asemille!

 

LEHDISTÖTIEDOTE 29.11.2017                                                                                                                            
ICOS Integrated Carbon Observation System

 

Suomi sai kaksi kasvihuonekaasuja mittaavaa ICOS-huippututkimusasemaa

 

Euroopan ensimmäiset kasvihuonekaasuja mittaavat asemat ovat saaneet sertifikaatin standardoidun datan tuottamiseen. ICOSin tuottama tieto paljastaa hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut Euroopassa; tietoa tarvitaan ilmastonmuutoksen tutkimiseen ja vaikutuksien vähentämiseen. Myös kaksi suomalaista asemaa, Helsingin yliopiston Siikanevan ja Hyytiälän mittauspaikat, saivat sertifikaatin.

Alueelliset kasvihuonekaasumittaukset ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi, etenemisen ennustamiseksi ja hillitsemiseksi. Mittaustieto on yhä tärkeämpää, sillä kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä lisääntyy nopeammin kuin on ennustettu, kuten Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) äskettäin tiedotti.

ICOS, Integrated Carbon Observation System, on kasvihuonekaasuja mittaava tutkimusverkosto, jolla on yli 140 mittausasemaa eri puolilla Eurooppaa. ICOS tuottaa tieteeseen perustuvaa dataa sekä tutkijoiden että päättäjien käyttöön. Nyt, yli viiden vuoden valmistelujen jälkeen, ensimmäiset seitsemän asemaa täyttävät korkeat ICOS-tiedeyhteisön asettamat kriteerit, joista tärkeimpinä samojen riittävän tarkkojen laitetyyppien käyttö sekä yhteisten asennusohjeiden ja kalibrointikäytäntöjen noudattaminen. Nämä takaavat aineiston korkean laadun ja vertailukelpoisuuden. Muut mittausasemat ovat myös aloittaneet valmistelut sertifikaatin saamiseksi viimeistään vuonna 2019. ICOS:in standardit täyttävät ja jopa ylittävät kaikki kansainväliset vaatimukset (esim. YK:n tai WMO:n).

Suossa möyrimistä tieteen tähden

Standardoitujen asemien joukossa on kaksi asemaa Suomesta, Hyytiälä ja Siikaneva, jotka molemmat sijaitsevat hieman Tampereesta koilliseen. Muut sertifioidut asemat ovat Belgiassa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa.

Hyytiälän korkea masto mittaa tarkasti mm. hiilidioksidin, metaanin ja hään pitoisuutta kolmella eri korkeudella. Näiden mittausten vastuullinen johtaja on Janne Levula, joka työskentelee Hyytiälän metsäasemalla. Siikanevan ekosysteemiasemalla mitataan muun muassa hiilidioksidin ja metaanin vaihtoa suon ja ilmakehän välillä. Asema mittaa myös säätä, kuten lämpötilaa ja sateen määrää.  

“Aktiivinen työ standardin saamiseksi alkoi meillä Siikanevalla noin 3 vuotta sitten”, kertoo Siikanevan aseman vastuullinen johtaja Eeva-Stiina Tuittila, joka työskentelee metsämaatieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. ”Tämä aika on ollut todella intensiivistä. Tiimit Hyytiälän metsäasemalla ja Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella työskentelivät laitteiston hankkimiseksi ja sen valmistelemiseksi käyttökuntoon siten, että se täyttää ICOS:in korkeat vaatimukset. Itä-Suomen yliopiston ekologinen tiimi kirjaimellisesti möyri kesät suolla saadakseen dokumentoitua tutkimusalueen kasvillisuuden ja sen kasvua”, Tuittila kertoo. 

Tieto kasvihuonekaasujen liikkeistä auttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisessä

“Standardoidun mittausasemaverkoston avulla saamme paljon tarkempaa tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä ja nieluista Euroopassa: tiedämme nyt sekä ihmisten tuottamista päästöistä, että myös luonnon kiertokulkuun kuuluvista vaihteluista”, sanoo Eija Juurola, joka vastaa ICOS:in asemaverkoston toiminnasta.

Luontaiset hiilenkierron vaihtelut vaikuttavat hiildioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen määrään ilmakehässä yhtä paljon kuin ihmisistä aiheutuvat päästöt, ja nekin voivat muuttua ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. On tärkeää pystyä erottamaan luontaiset ja fossiiliset päästöt toisistaan, jotta päästörajoituksia ja muita ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimia voidaan kohdistaa oikein.

 “Kasvihuonekaasuista tarvitaan tietoa kun valtiot miettivät ilmastonmuutosta hillitseviä toimia, jotta ne voisivat täyttää kansainvälisten sopimusten asettamat vaatimukset”, Juurola kertoo.  Pariisin sopimus ja äskettäin päättyneet YK:n ilmastoneuvottelut Bonnissa ovat esimerkkejä tämänkaltaisista sopimuksista.

 
Lisätietoja:

Eija Juurola, Head of Operations, ICOS ERIC
Yhteystiedot:  p. 050 4154833, eija.juurola@icos-ri.eu

Eeva-Stiina Tuittila, asemanjohtaja, ICOS Siikaneva
Professori, Itä-Suomen yliopisto
Yhteystiedot: p. 050 4424299, eeva-stiina.tuittila@uef.fi

Janne Levula, asemanjohtaja, ICOS Hyytiälä
Laboratorioinsinööri, Helsingin yliopisto
Yhteystiedot: p. 02941 20761, janne.levula@helsinki.fi

Katri Ahlgren, Head of Communications, ICOS ERIC
Yhteystiedot: p. 040 3502557, katri.ahlgren@icos-ri.eu